Hållbarhet

Kvalitetspolicy

Organisationen ska bedriva en kvalitetssäkrad och långsiktig verksamhet som uppfyller kundens krav, behov och förväntningar.

Organisationen ska i utförandet av tjänster tillse att den enskilde brukaren (resenären) samt slutkunden vid godstransporter är i fokus och leverera en kvalitetssäkrad transporttjänst. Målsättningen ska vara att varje enskild resa ska utföras med samma höga kvalitet.

Kontinuerligt förbättringsarbete ska genomsyra hela organisationen och bidra till måluppfyllelse och kvalitetsutveckling i verksamheten. Ledningens uppgift är att skapa delaktighet och engagemang hos samtliga medarbetare i organisationen.

Läs kvalitetspolicyn (.pdf)

 

Miljöpolicy

Organisationen ska bedriva en långsiktig och miljömedveten verksamhet som uppfyller kunders, beställares och samhällets krav.

Långsiktig och miljömedveten verksamhet står för att bolaget genom ett väl förankrat miljöledningssystem och ständiga miljöförbättringar producerar en tjänst som väljer de mest hållbara miljöalternativen.

Att uppfylla kunders, beställares och samhällets behov och förväntningar innebär att bolagets miljöförbättringar uppfyller omvärldens krav/förväntningar på miljömedvetenhet och kvalité på levererad tjänst och som bidrar till våra kunders förbättringar av sin egen totala miljöpåverkan.

Läs miljöpolicyn (.pdf)

 

Arbetsmiljö

En oberoende bedömning och certifiering från Qvalify verifierar att organisationen har ett adekvat ledningssystem för arbetsmiljö på plats. Certifieringen enligt en internationell standard för ledningssystem visar att organisationen erbjuder en säker och hälsosam arbetsplats och att organisationen arbetar proaktivt för en bättre arbetsmiljö.

I överensstämmelse med organisationens arbetsmiljöpolicy, innefattar avsedda resultat med ledningssystemet för arbetsmiljö:

  • Ständig förbättring av arbetsmiljöprestanda
  • Uppfyllande av tillämpliga legala krav och andra krav
  • Att arbetsmiljömål uppnås

Anställda och tidigare anställda kan alltid rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter eller missförhållanden via visselblåsarfunktionen som finns tillgänglig här.

Läs Arbetsmiljöpolicyn (.PDF)

 

Certifieringar

Ovanstående policies är antagna av ledningen 2019-04-01 och kommuniceras till samtliga intressenter via bolagets hemsida. Telepass ledningssystem är ISO Certifierat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö i syfte att leverera en tjänst som är utöver det vanliga.